Begrafenisvereniging
"De Laatste Eer"
Anjum

 

Stap 1: WBTR introductie en uitleg.

De wetgever wil misstanden tegengaan om verenigingen en hun bestuursleden te beschermen. Daarom is de WBTR er gekomen. Alle verenigingen, grote en kleine, moeten bestuurlijk professioneler worden. Het doel is voorkomen van misstanden. Om dat te bereiken, zijn regels gemaakt en ingesteld. Bestuursleden zijn hoofdelijk aansprakelijk als hun vereniging zich niet aan de nieuwe wet houdt.  

Stap 2: Goed bestuur.

Als bestuurder wil je het beste voor de vereniging. Besturen doe je daarom naar eer en geweten.

2.4 Werkboek goed bestuur.

Als bestuur hebben wij de volgende stappen en of beslissingen genomen om te voldoen aan de wet WBTR:

• Wij hebben afgesproken dat alle bestuursleden en toezichthouders zullen handelen in het belang van de vereniging. Dat betekent dat wij zullen handelen als bestuurder en niet als privé-persoon, zowel intern (binnen de vereniging) als extern (in relatie met derden).

• Bij aankopen stellen wij het belang van de vereniging voorop. In situaties die van belang zijn voor de vereniging, handelen wij niet op basis van onze persoonlijke voorkeur maar op basis van wat goed is voor de vereniging.

• Wij spreken af dat wij integer en transparant handelen. Dat betekent: oog hebben voor het verenigingsbelang en inzicht willen geven in beslissingen. Wij zullen de belangrijkste beslissingen publiceren op een wijze dat de leden kunnen zijn hoe en welke besluiten zijn genomen.

• Wij hebben een visiedocument waarin de doelen van onze vereniging staan. Daarin staat concreet wat de plannen zijn en hoe we die willen bereiken.

• Er is een goede regeling voor onze verenigingsfinanciën. Wij gaan bewust om met uitgaven van het verenigingsgeld en zullen dat zoveel mogelijk gebruiken voor het bereiken van de afgesproken doelen.

 

 

 

Stap 3: Aansprakelijkheid van bestuursleden.

3.5 Werkboek aansprakelijkheid.

Als bestuur hebben wij de volgende stappen en of beslissingen genomen om te voldoen aan de wet WBTR:

1.    Voor huidige bestuursleden:

2.    • Wij zorgen er als bestuur voor dat alle huidige bestuursleden goed zijn geïnformeerd over de aansprakelijkheid die kan optreden als gevolg van hun positie als bestuurslid van de vereniging. Wij spreken af dat bestuurders als volgt handelen: • Dat we ons bij uitvoeren van de bestuurstaken binnen onze bevoegdheden blijven. • Dat we handelen conform de wet, statuten en eventuele bestuursreglementen.

3.    • Houd je aan de afspraken zoals neergelegd in stap 2 met betrekking tot ‘Goed bestuur'.

4.    • Wij bespreken jaarlijks met de leden de financiële toestand van de vereniging.

5.    • We voorkomen dat sprake is van tegenstrijdig belang.

6.    • Wij voldoen aan de administratieplichten. Alle juridische entiteiten hebben verplichtingen richting belastingdienst.

7.    • Wij gaan geen overeenkomsten aan die de vereniging niet kan nakomen.

8.    • Wij doen geen betalingstoezeggingen en melden betaalproblemen tijdig aan de belastingdienst als de vereniging in zwaar weer verkeert en afstevent op een faillissement.

9.    • Wij zorgen ervoor dat de vereniging voldoet aan relevante wetten, zoals de AVG. (Om dit snel en goed te regelen kun je terecht bij de Stichting AVG: www.avg-programma.nl. Dit programma is speciaal voor en door verenigingen ontwikkeld. Via je koepel-, branche- of beroepsorganisatie krijg je 50% korting.) 2. Voor nieuwe bestuursleden Wij zorgen ervoor dat nieuwe bestuursleden goed worden geïnformeerd over:

• De financiële toestand van de vereniging.

• De andere bestuursleden en de bevoegdheden die zij hebben.

• De (onderlinge) werkafspraken.

• De verplichtingen die het bestuur heeft op basis van de statuten of reglementen. • De afgesloten bestuurdersaansprakelijkheidsverzekering met voldoende dekking. . Voor aftredende bestuursleden Bij het neerleggen van een bestuursfunctie regelen wij de volgende zaken:

            Zorg dat het neerleggen van de bestuursfunctie duidelijk is vastgelegd. 

              Zorg voor uitschrijving bij de Kamer van Koophandel.  

              Zorg voor decharge van de bestuurstaken door de ledenvergadering van de vereniging.  

  Zorg voor een goede overdracht naar de nieuwe bestuurder(s) en leg afspraken goed vast.  

 

Stap 4: Tegenstrijdig belang.

4.5. Werkboek tegenstrijdig belang.

Als bestuur spreken wij het volgende af over tegenstrijdig belang:

• Een bestuurslid meldt een (potentieel) tegenstrijdig belang direct bij de overige bestuursleden en indien van toepassing de Raad van Commissarissen.

• Het bestuurslid deelt alle relevante informatie over het (potentieel) tegenstrijdig belang.

• Tijdens iedere bestuursvergadering wordt bij aanvang gevraagd of er ten aanzien van één van de agendapunten sprake is van een tegenstrijdig belang. Dat wordt schriftelijk vastgelegd in het vergaderverslag, samen met een vermelding hoe het bestuur hiermee is omgegaan.

• Bij een tegenstrijdig belang zal het bestuurslid niet deelnemen aan de overleggen en besluitvorming bij het onderwerp waar sprake is van het (potentieel) tegenstrijdig belang.

• Als alle bestuursleden een tegenstrijdig belang hebben, of omdat een quorum (minimum aantal vereisten stemmen ) of versterkte/volstrekte meerderheid bij de stemming niet wordt gehaald omdat één of meerdere bestuursleden een tegenstrijdig belang heeft, zal het bestuur de beslissing doorverwijzen naar de Raad van Commissarissen. indien er geen Raad van Commissarissen is, dan wordt er doorverwezen naar de Algemene Ledenvergadering .

• Onze statuten bepalen dat bij een tegenstrijdig belang van het gehele bestuur de beslissing wordt doorverwezen naar Begrafenisvereniging "De Laatste Eer" Anjum Pagina 6 van 7

• Als een (potentieel) tegenstrijdig belang merken wij als bestuur in ieder geval aan: I. Het aangaan van een overeenkomst met een geldelijk belang tussen de vereniging enerzijds en de bestuurder en/of relaties van de bestuurder anderzijds. II. Het vaststellen van de vergoeding van de bestuurder. III. Het stellen van een zekerheid zoals hypotheek, borg enz. door de vereniging ten behoeve van een bestuurder.

• Wij spreken af deze afspraken minstens éénmaal per jaar te controleren op actualiteit.

 

Stap 5: Afwezigheid van één of meer bestuursleden

5.6 Werkboek afwezigheid bestuursleden.

Wij hebben als bestuur het volgende afgesproken:

• Het bestuur handelt zoals opgenomen in de statuten en een eventueel bestuursreglement.

Stap 6: Meervoudig stemrecht

6.4 Werkboek meervoudig stemrecht.

Als bestuur hebben wij het volgende vastgesteld ten aanzien van meervoudig stemrecht.

• Het meervoudig stemrecht is voor onze vereniging niet van toepassing.

Stap 7: Toezicht

Basis / 7.6 Werkboek.

Wij hebben als bestuur het volgende vastgesteld aangaande toezicht:

• Wij hebben alleen bestuur en geen Raad van Toezicht (of toezichthoudende bestuursleden).

 

Stap 8: Bindende voordracht van bestuurders

8.4 Werkboek bindende voordracht.

Wij hebben het volgende afgesproken inzake bindende voordracht:

• Bestuursleden van onze vereniging worden benoemd door een formeel besluit van de Algemene Ledenvergadering (ALV). De ALV kan zich uitspreken over de benoeming van een bestuurder.

 

 

 

 

Stap 9: Raadgevende stem

9.4 Werkboek raadgevende stem.

Wij hebben over raadgevende stem het volgende afgesproken:

• Wij spreken af deze afspraak jaarlijks te bekijken om te zien of dit allemaal gebeurt zoals we hebben afgesproken.

 

 

Stap 10: Interne borging en statuten

10.3 Werkboek interne borging en statuten.

Wij hebben over interne borging en statuten het volgende afgesproken:

Na goedkeuring op de algemene ledenvergadering worden hier de statuten en huishoudelijk regelement geplaatst.

Statuten en Huishoudelijk reglement zijn ook op de website geplaatst.