Begrafenisvereniging
"De Laatste Eer"
Anjum

Wat te doen bij overlijden

Direct na een overlijden moet er veel geregeld worden. En dat terwijl de nabestaanden daar op dat moment eigenlijk helemaal niet toe in staat zijn. 

Zakelijke beslissingen lopen vaak dwars door alle gevoelens heen. Veel nabestaanden hebben in deze verwarrende periode behoefte aan informatie.

Direct na overlijden 

• Waarschuw een arts in verband met de verklaring van overlijden.
• Ga na of er een uitvaart- of levensverzekering is.
• Neem contact op met de uitvaartverzorger van uw vereniging.
• Ga na of er een testament en/of codicil is.

Wat verder te doen

Verklaring van erfrecht laten opstellen met eventueel boedelvolmacht

Een verklaring van erfrecht is een officiële verklaring van een notaris waaruit blijkt of er een testament is, wie de erfgenamen zijn en voor welk deel zij recht hebben op de nalatenschap. Vaak wordt hierin ook opgenomen aan wie de gezamenlijke erfgenamen volmacht hebben gegeven om de erfenis af te wikkelen. Een verklaring van erfrecht heeft u nodig voor het deblokkeren van rekeningen of het wijzigen van papieren die op naam van de overledene staan, maar ook voor het innen van uitkeringen, verzekeringsgelden en restituties van belastingen ten name van de overledenen. Voor het opstellen van een verklaring van erfrecht maakt u een afspraak bij de notaris. Ga voor meer informatie naar http://www.notaris.nl 

Banken op de hoogte stellen

Bankinstellingen worden niet door de burgerlijke stand op de hoogte gebracht van het overlijden. U moet bankinstellingen waar de overledene rekeningen, leningen of andere zaken had lopen, zelf schriftelijk op de hoogte stellen van het overlijden. Daarvoor heeft u de volgende gegevens nodig:

1. gegevens van de overleden
2. nummer van de rekening, lening, bank-/giropassen, creditcards, etc.
3. akte van overlijden
4. de verklaring van erfrecht
5. trouwboekje of samenlevingscontract (indien van toepassing)
6. schriftelijke toelichting om aan te geven wat de bedoeling is (vaak gebruiken banken hiervoor hun eigen formulieren)

Werkgever en/of uitkeringsinstantie op de hoogte brengen 

U moet werkgever(s) en/of uitkeringsinstantie(s) op de hoogte brengen van een overlijden. Voor het wijzigen of opzeggen van het pensioen en uitkeringen is het voldoende om een kopie van de akte van overlijden op te sturen. Stuur een brief mee waarin u uitlegt wat de bedoeling is, onder vermelding van naam en adres van de overledene en eventueel het nummer waaronder de overledene staat geregistreerd bij de betreffende instelling.

Overlijdensuitkering aanvragen

De uitvaartverzorger krijgt via de gemeente een aanvraagformulier als hij aangifte doet van een overlijden. Een uitkering volgens de Anw wordt vervolgens aangevraagd bij de vestiging het kantoor van de Sociale Verzekeringsbank waaronder de woonplaats valt. Indien u geen recht heeft op een Anw-uitkering kunt u eventueel bij de gemeente een bijstandsuitkering aanvragen. Meer informatie is verkrijgbaar bij de Sociale Verzekeringsbank, postbus 1100, 1180 BH Amstelveen, telefoon: 020 - 656 56 56, fax: 020 - 656 50 00. U kunt ook terecht op internet: http://www.svb.nl.

Ziekenfonds of ziektekostenverzekeraar inlichten 

Wanneer door het overlijden de polis(sen) gewijzigd moeten worden, moet u het ziekenfonds en/of de ziektekostenverzekeraar inlichten. De noodzakelijke gegevens kunt u vinden op de polis of ziekenfondskaart. Vergeet niet het polisnummer van de overledene of van u gezamenlijk te vermelden. Kijk eventueel op http://www.zn.nl.

Kosten van een uitvaart

De gemiddelde uitvaart 

U kunt de uitvaart zo duur maken als u zelf wilt. Kisten en grafmonumenten zijn er in alle prijsklassen. In principe kan alles, maar het prijskaartje is uiteraard ook verschillend. De gemiddelde uitvaart kost in Nederland tegenwoordig al snel € 4.000,-.

Dit zijn de kosten voor:
•  Het verzorgen en regelen van de uitvaart
•  De laatste verzorging van de overledene
•  Een 'standaard' uitvaartkist
•  Opbaring
•  Vervoer van de overledene
•  Dragers
•  Advertentie
•  Rouwbrieven
•  Dankbetuigingen
•  Bewijs van overlijden
•  Condoleanceregister
•  Een bedrag voor onvoorziene kosten

Grafmonumenten of urn bijzetting komen hier nog extra boven op deze kosten.

Indien u lid bent van onze vereniging, dan worden alle gemaakte kosten door onze penningmeester voorgeschoten. Vervolgens wordt er een gespecificeerde rekening aan de nabestaanden aangeboden, met eventueel kopieën van de betaalde facturen! Op deze rekening wordt de op dat moment geldende ledenkorting in mindering gebracht. Jaarlijks wordt er door de ledenvergadering besloten hoeveel we vergoeden, op dit moment bedraagt de ledenkorting € 700,-. Men kan alleen aanspraak maken op de ledenkorting als de uitvaart door onze vereniging wordt verzorgt.(zie voor verdere details het huishoudelijk reglement). Voor niet leden verlenen wij diensten tegen meerkosten!

Om voor de meerkosten een aanvullende verzekering af te sluiten kan onze vereniging geen rol spelen, wel adviseren wij om een kapitaal verzekering te nemen.