Begrafenisvereniging
"De Laatste Eer"
Anjum

 

Dit reglement is opgesteld ten behoeve van de begraafplaats aan de Bantswei te Anjum.

-             Verder te noemen "de begraafplaats"-

De begraafplaats is eigendom van en wordt beheerd door de uitvaartvereniging "de Laatste Eer" te Anjum.

-             Verder te noemen "de vereniging"-

-ALGEMEEN-
Artikel 1:

De begraafplaats staat ten dienste aan de bewoners van Anjum e.o. die lid zijn van de vereniging. Voor andere personen, die geen lid zijn van de vereniging, kan het gebruik van de begraafplaats mogelijk worden gemaakt, wanneer de belangen van de vereniging er niet door worden geschaad. De afweging en[WJ1]  hierover wordt gemaakt door het bestuur.

 

-RECHT VAN BEGRAVEN-
Artikel 2:

Het recht van begraven op de begraafplaats wordt enkel verleend bij overlijden. Bij overlijden kunnen 2 grafruimten worden toegewezen: een voor de overledene, de ander voor de echtgeno(o)t(e) of partner. De Grafruimten worden door het bestuur van de vereniging aangewezen.

De afmeting per grafruimte bedraagt 2.20m x l.OOm.

 

Artikel 3:

Het bedrag, verschuldigd voor het verlenen van het recht van begraven, wordt jaarlijks op de algemene ledenvergadering van de vereniging vastgesteld.

Leden van de vereniging wordt een korting op dit bedrag verleend. De hoogte van deze korting wordt eveneens op die ledenvergadering vastgesteld.

Voorts moeten bij ingebruikname de gemaakte personeels- en bijkomende kosten worden vergoed.

-RECHTHEBBENDEN-
Artikel 4:

De rechthebbende van een grafruimte is diegene, die voor de uitvaartvereniging het aanspreekpunt is van die grafruimte en daarvoor de grafrechten (art. 11) dient te voldoen.

De rechthebbende van een grafruimte is:

-             De overblijvende echtgeno(o)t(e) of partner van de overledene,

-             Indien de overledene een kind is, één der ouders,

-             In overige gevallen, één der erfgenamen.

Per grafruimte kan slechts één persoon de rechthebbende zijn. Diezelfde persoon kan echter wel de rechthebbende zijn van meerdere grafruimten.

 

Artikel 5:

Wanneer de rechthebbende van een grafruimte overlijdt, moeten de bloedverwanten van degene, die in de betreffende grafruimte begraven ligt, binnen een jaar aan het bestuur ven de vereniging  mededelen, wie de nieuwe rechthebbende wordt van die grafruimte. De mededeling dient schriftelijk te gebeuren.

 

Artikel 6:

Rechthebbenden hebben het recht om een grafruimte opnieuw in gebruik te stellen (met inachtneming van de wettelijke bepalingen). Hierbij is wel het bedrag verschuldigd van het recht van begraven, zoals bedoeld in artikel 3. De hoogte van dit bedrag bedraagt 50% van het bedrag van recht van begraven.

 

Artikel 7:

Rechthebbenden van grafruimten dienen adreswijzigingen binnen 3 maand schriftelijk aan het bestuur van de vereniging door te geven. Rechthebbenden van grafruimten, van wie het adres bij het bestuur niet (meer) bekend is, kunnen via het publicatiebord en/of website op de begraafplaats worden opgeroepen deze gegevens te verstrekken. Indien zij zich niet binnen 1 jaar na aankondiging bij het bestuur aanmelden, vervallen de grafruimten aan de vereniging en worden de monumenten geruimd.

 

Artikel 8:

Degenen, die rechten op grafruimten hebben verloren, kunnen gedurende het jaar, dat die rechten zijn vervallen, en het daaropvolgende jaar in hun rechten worden hersteld tegen betaling van het verschuldigde bedrag aan grafrechten (art. 11) en administratiekosten.

 

Artikel 9:

De rechthebbende van een niet gebruikte grafruimte mag deze niet overdragen, verkopen , echter deze dient eerst aangeboden te worden aan het bestuur, die het eventueel overneemt voor het bedrag van het dan geldende recht van begraven.

 

 

-GRAFMONUMENTEN-
Artikel 10:

Op de grafruimten worden grafmonumenten toegelaten, wanneer zij niet breder zijn dan de grafruimten zelf en niet langer dan 2 meter. De bovengrondse hoogte mag niet hoger zijn dan 1.2 meter. Monumenten moeten vervaardigd zijn van weersbestendige natuursteen, terwijl ijzeren hekken e.d. alleen kunnen worden toegelaten in overleg met het bestuur van de vereniging. Er mogen geen bomen worden geplant.

Voorts dient er onder het monument een deugdelijke fundering te worden aangebracht. Voor een grafkelder is eenmalig een bedrag van 25% verschuldigd van de kosten van de grafkelder, ten behoeve van toekomstige verwijderingskosten. Het bestuur van de vereniging kan in bijzondere gevallen ontheffing van de in dit artikel genoemde bepalingen verlenen.

 

-GRAFRECHTEN-
Artikel 11:

Het toezicht op het onderhoud van de begraafplaats, de grafruimten en monumenten berust bij het bestuur van de vereniging.

Als bijdrage in de onkosten van het onderhoud worden daartoe grafrechten geheven bij de rechthebbenden van de grafruimten. Grafrechten worden geheven over een periode van minimaal 20 jaar, gerekend vanaf de ter aarde bestelling van de (laatst bijgeplaatste) overledene. Grafrechten zijn bij vooruitbetaling verschuldigd. De hoogte van het bedrag en de termijnen waarin deze dienen te worden voldaan, worden vastgesteld op de jaarlijkse algemene ledenvergadering.

 Voor rechthebbenden bestaat er de mogelijkheid om de grafrechten vooruit te betalen over een periode van 10 of maximaal 20 jaar. Na afloop van deze periode kunnen de grafrechten opnieuw worden afgekocht. Er wordt dan een opslag geheven van 25% van de te betalen grafrechten, zoals in dit artikel is genoemd. Voor overige betalingsperioden beslist het bestuur van de vereniging.

Indien na 20 jaar, gerekend vanaf de ter aarde bestelling van de (laatst bij geplaatste) overledene, geen grafrechten meer worden afgedragen, vervallen de betreffende grafruimten aan de vereniging.

 

-ONDERHOUD-
Artikel 12:

Het onderhoud van de begraafplaats, de grafruimten en monumenten wordt uitgevoerd door vrijwilligers van de vereniging en door het bestuur daartoe aangestelde personen en/of instellingen.

Onder het door de vereniging uitgevoerde onderhoud is vernieuwing, reparatie en opnieuw opschilderen van grafmonumenten niet inbegrepen.

Rechthebbenden van grafruimten, waarvan de monumenten sterk verwaarloosd zijn, worden per (aangetekende) brief aangemaand de monumenten te herstellen. Indien zij hieraan niet binnen de gestelde termijn hebben voldaan, vervallen de grafruimten aan de vereniging, behoudens het recht omschreven in artikel 8.

 

 

 

 

 

-AANSPRAKELIJKHEID-
Artikel 13:

Schaden aan grafmonumenten, ontstaan bij het door vrijwilligers uitgevoerde onderhoud, worden door de vereniging hersteld.

De vereniging is niet aansprakelijk voor schade toegebracht aan grafmonumenten door onbekenden en/of vandalisme.

Voor overige schaden (b.v. als gevolg van natuurgeweld) is de vereniging niet aansprakelijk.

 

-OVERIG-
Artikel 14:

In bijzondere omstandigheden en in gevallen, waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur van de vereniging.

Dit reglement op de begraafplaats te Anjum, waarin alle in de
loop der tijden genomen wijzigingen en aanvullingen zijn verwerkt, is na voorlezing en behandeling op de algemene ledenvergadering van de uitvaartvereniging van 8 september  2021 goedgekeurd en aldus vastgesteld.

 

 

Het bestuur:       Dhr.  B.J. Boersma             voorzitter
Mevr. S. Holwerda            secretaris
Dhr. J. Wij
benga                        penningmeester
Dhr.  G. Dijkstra
Dhr.  T.M. Kempenaar

Met dit reglement vervalt het reglement vastgesteld op de algemene ledenvergadering van 4 maart 1999.