Begrafenisvereniging
"De Laatste Eer"
Anjum

Notulen ledenvergadering

 Notulen algemene ledenvergadering De Laatste Eer Anjum

 Datum:   29 maart 2023

Tijdstip:  20.00 uur.

Locatie:   M.F.A. de Dobbe.

 1.      Opening.

De voorzitter heet 13 leden en 4 bestuursleden welkom. Er zijn 3 afmeldingen van de aftredend secretaris Sijke Holwerda, Arend Klontje en Keimpe  Seepma.

 

2.      Vaststellen agenda.

De agenda wordt onveranderd vastgesteld.

 3.      Mededelingen.

·       Vorige jaar is de bode Jolanda Dam gestart als eerste bode. Er is een app groep aangemaakt voor de dragers zodat een ieder kan zien wanneer er een uitvaart is en zijn beschikbaarheid kan aangeven. Het is de bedoeling dat er wordt gerouleerd zodat een ieder aan de beurt komt.

·       Op 27 september organiseert onze vereniging de clustervergadering voor verenigingen uit voormalig Oost Dongeradeel.

·       Op 17 april is de algemene ledenvergadering van de federatie Friesland.

 4.      Notulen algemene ledenvergadering 2022.

De notulen worden door Gerben Dijkstra voorgelezen in verband met de afwezigheid van Sijke. De notulen worden onveranderd vastgesteld.

 5.      Jaarverslag 2022.

Het afgelopen jaar zijn er 15 leden begraven of gecremeerd.

Na het voorlezen van de namen wordt er een moment van stilte in acht genomen.

Verder wordt er ingegaan op een aantal zaken welke de laatste jaar aan de orde waren zoals:

·       Vaartochtje in juni wat een groot succes.

·       Er zijn nieuwe machines aangeschaft.

·       Er is een bankje bij de urnenmuur geplaatst.

 6.      Pauze.

7.      Financieel rapport 2022.

Dhr. Wijbenga deelt de verslagen aan iedereen uit en geeft uitleg over de verschillende posten.

De resultaten zijn als volgt;

Vereniging                     - 

Begraafplaats               + 

Kistenfonds                   + 

Voordelig saldo            + 

Totaal balans                +

 Het saldo is nu verdeeld over de twee rekeningen zodat er geen negatieve rente hoeft te worden betaald voor een saldo van meer de 100.000 euro. Momenteel ontvangen weer een lage rente over het saldo onder de € 100.000.

 Vorig jaar is er weer een actuarieel rapport opgesteld. Hieruit blijkt dat de dekking is gedaald maar nog wel toereikend is. Tijdens de vorige jaarvergadering is afgesproken dat het bestuur zou kijken of de ledenkorting kon worden verhoogd van €800,-- naar €1.000,--. Gezien de huidige dekkingsgraad wordt voorgesteld de ledenkorting te handhaven op €800,--. De vergadering stemt hiermee in.

 In het actuarieel rapport wordt uitgegaan van een rendement van 1,5 % op het vermogen. We hebben €20.000 euro in Rabo certificaten weggezet die ongeveer €1.350 euro aan rente geven. Op het gehele vermogen is dat dus ongeveer 0,7 %. Om richting de 1,5 % te komen zou de inleg in de certificatie moeten worden verdubbeld. De certificaten zijn echter achtergesteld vermogen dus bij een faillissement zijn we het geld kwijt. Ook kan de Rabobank besluiten om geen rente uit te keren.  Emiel geeft aan dat we ook kunnen investeren in de energie coöperatie zodra er nieuwe leningen benodigd zijn.

Er wordt besloten om geen extra certificatie te kopen maar het geld te investeren in de energie coöperatie zodra hiervoor een mogelijkheid is.

 8.      Kascommisie.

De kascommissie bestaande uit Arend Klontje en Lieuwe Dijkstra hebben de boeken gecontroleerd en alles is in orde bevonden. Het zag er keurig uit. Dhr. Arend Klontje treedt uit de commissie en dhr. Taeke Visser neemt zijn plaats in. De voorzitter bedankt dhr. Klontje voor zijn werkzaamheden.

 9.      Bestuurswissel. Aftredend Sijke Holwerda en niet herkiesbaar.

Sijke Holwerda is helaas niet aanwezig i.v.m. griep. Sijke heeft 2 perioden in het bestuur gezeten en heeft aangegeven niet herkiesbaar te zijn. Het bestuur bedankt Sijke voor het vele werk wat zijn voor de vereniging heeft verricht. Het bestuur heeft Ria Visser bereid bevonden toe te treden tot het bestuur in de functie van secretaris. Er zijn geen tegenkandidaten ingediend. De vergadering stemt in met haar benoeming en haar benoeming wordt onder applaus vastgesteld.

 10.  Contributie en vergoedingen.

Het bestuur stelt voor de vergoedingen en contributie ongemoeid te laten. De vergadering stemt hiermee in.

 11.  Onderhoud begraafplaats.

De vrijwilligers starten binnenkort weer met het onderhoud op de begraafplaats. Op 4 april komt er een kraan die het talud bij de sloot aanpast zodat het onderhoud wordt vergemakkelijkt. De DEM komt met een machine om het onkruid tussen het grind te verwijderen. Het betreft een proef. Verder moet er extra grind op bepaalde gedeelten van het pad worden aangebracht om het grind hier grotendeels is verdwenen.

Vorig jaar is er ook afgesproken om te onderzoeken of het grind ook vervangen kan worden voor een andere half-verharding. De kosten zijn echter vrij hoog dus wordt voorlopig het grind gehandhaafd.

 Dhr. Albert Bandstra merkt op dat het maaien rondom de graven met een bosmaaier niet handig is. Een suggestie is om een kleine rand langs het grafmonument om te dollen.

Het bestuur stelt voor om twee treurwilgen te plaatsen aan weerszijden van de entree en een boompje te plaatsen in het plant vak waar ook de bank staat. Taeke Marten neemt dit op met Albert Bandstra. 

 12.  Rondvraag.

Er zijn geen vragen of opmerkingen tijdens de rondvraag

 13.  Sluiting.

De voorzitter bedankt een ieder voor z’n komst en sluit de vergadering. Er wordt nog nagepraat onder het genot van een hapje en een drankje.