Begrafenisvereniging
"De Laatste Eer"
Anjum

LEDENVERGADERING 2023

 

Agenda ledenvergadering DLE 29 maart 2023.

 

Tijdstip;         20.00 uur.

Locatie           MFA de Dobbe.

 

1.  Opening.

2.  Vaststellen agenda.

3.  Mededelingen.

4.  Notulen ledenvergadering 30 maart 2022.

5.  Jaarverslag 2022.

6.  Pauze.

7.  Financieel rapport 2022.

8.  Kascommissie.

9.  Bestuurswissel, aftredend S. Holwerda en niet herkiesbaar.

    Voorgedragen Ria Visser, een half uur voor de vergadering   

    kunnen tegenkandidaten ingebracht worden.

10. Contributie en vergoedingen.

11. Onderhoud begraafplaats

12. Rondvraag.

13. Sluiting