Begrafenisvereniging
"De Laatste Eer"
Anjum

LEDENVERGADERING 2021

De algemene ledenvergadering wordt gehouden op 8 September a.s.

Aanvang 20.00 uur in MFA de DOBBE.

AGENDA:

 

   1.  Opening

   2.  Vaststellen agenda.

3.Mededelingen.

4.Notulen ledenvergadering 2019.

5.Jaarverslag 2019 en 2020.

6.Financieel verslag 2019 en 2020.

7.Kascommissie.

8.Pauze.

9.Wijzigingen statuten verenigingen en huishoudelijk reglement van de                 begraafplaats.

10.Behandeling nieuwe wet WBTR

11.Bestuurswissels , aftredend en herkiesbaar,

    Jappie Wijbenga 2020 & Bokke-Jan Boersma 2021.

12.Contributie en vergoedingen.

13.Onderhoud begraafplaats.

14.Rondvraag.

15.Sluiting.

ZEGT HET VOORT!!!!!!!!